Sykjend: portret fan keunstner Harmen Abma

07 Maaie 1995

Portret fan keunstner Harmen Abma. Hy begûn as hûsskilder mar folge letter de Vredeman de Vries-oplieding. Hy makke diel út fan de groep De Bende van de Blauwe Hand. Syn wurk is abstrakt, ynte op it lânskip, mei geometryske foarmen. Hy makke it earste abstrakte byld yn Fryslân, it stiet yn Weidum. Hy fertelt oer syn wurk en de ûntwikkeling dêryn.