Thús en ûnwennich!?

03 Oktober 1999

Yn dit programma folgje we trije Friezen dy't allegear tsien jier lyn nei Amearika emigrearren. Advokaat Bart Stapert helpt yn Orleans de befolking mei rjochtsbystân en striidt foar de ôfskaffing fan de deastraf. Gosse Damstra wennet mei syn famylje yn de buert fan Dallas, hy hat in melkfeebedriuw, Damstra Dairy. En Welmoed Laanstra wennet yn New York. Earder wie se huoddemakker en wurke se by it moadehûs DKNY, no sit se yn de keunsthannel. We sjogge hoe't harren libben derútsjocht en se fertelle wat Fryslân en it Fries wêzen foar harren betsjut.