Tolvestimmich

14 Maart 1999

We sjogge by trije ferskillende koaren: it Hartkoor mei pubers (yn Ljouwert) ûnder lieding fan Jildou Talman, it mannekoar Sânman en Sikke (yn Warkum) ûnder lieding fan Siebren Kramer en it Van Harens Ensemble (yn Sint-Anne) ûnder lieding fan Hennie Venema. Se ha elk in eigen repertoire mar sille ien kear mei-inoar optrede.