Tryntsje Beimers, de Fryske mem Theresa

21 Septimber 2003

Ferpleechkundige Tryntsje Beimers fan Sint-Anne gie yn 1953 nei Tanzania om dêr it evangeelje te bringen. We sjogge by har no't se 81 jier is. Se hat hiel wat út de wei set yn Kilangala. Se hat bern opfongen, se kinne nei skoalle, jongeren leare allerhanne saken yn de wurkpleats en der is in weeshûs. Se krijt finansjele help út Fryslân en stipe fan famyljeleden.