Tsjinstber

17 Septimber 2000

Portret fan fjouwer froulju. Alie Veldman wie 38 jier ûnderwizeres, Hinke Dijkstra wie ynpakster op it bûterfabryk, Grietsje Kroese-de Jong wie ferpleechster en Gien Geestman wie juf op in bernedeiferbliuw. Se fertelle oer har wurk, oplieding en ûnderfiningen en sjogge wat der allegear feroare is.