Under druk: oer regionale streekblêden

05 Novimber 2000

Fryslân ken neist twa regionale deiblêden tal fan streekblêden. Guon binne opkocht troch de Friese Pers, oaren bestean noch altyd. We sjogge op de redaksjes fan de Nieuwe Ooststellingwerver, Actief en Harlinger Courant en prate mei de meiwurkers oer de ynhâld, abonnees en de takomst. It nijs op lokaal nivo, sport, famyljeberjochten, polityk en ferieningslibben makket de ynhâld fan belang foar de lêzers. We sjogge ek by de drukker en op de redaksje fan it Groninger Dagblad.