Us fabryk

22 Septimber 1996

Yn 1886 kaam it suvelfabryk yn Wergea en yn 1994 waard it sletten. Ald-wurknimmers fertelle wat dy sluting foar har betsjutte, guon rekken út it wurk, oaren krigen oar wurk fierder fuort. De ûndernimmers, lykas de bakker, krige ek minder bestellingen troch de sluting. Yn it fabryk sitte no lytsere saken lykas in meubelbedriuw en ek oare ûndernimmers ha der belangstelling foar. We hearre ek oer de skiednis fan it fabryk.