Utfanhûs by de Nassaus

02 Juny 1996

It eardere paleis yn Ljouwert wurdt ferboud ta stedsloazjemint en it Fries Museum hat in tentoanstelling oer keninklik besit: reden om te sjen nei de bân fan it keningshûs mei Fryslân. We sjogge by de ferbouwing fan it Stadhouderlijk Hof, de skilderijen wurde restaurearre. Net elk is wiis mei de komst fan it hotel. Ek de Prinsetún en it Princessehof binne der kommen troch de Nassaus.