'In Verbelinge'; keunst yn de Stellingwerven

05 Septimber 1999

Foar de manifestaasje ‘In Verbelinge, keunst op basis fan ferhalen yn it Stellingwerfsk’ binne acht keunstners útnûge om wat te betinken, ynspirearre op de streek, kenmerken en ferhalen. We folgje in pear keunstners: Groenewoud/Buij meitsje in grutte reade teddybear, Atte Jongstra makket by de slûs yn Nijeberkeap in byld yn stien mei in Fryske en Stellingwerver tekst, de Amerikaan Allen Ruppersberg makket in byld foar de frijwilliger en de Ingelske Georgina Starr wol in liet meitsje. We folgje de keunstners yn har syktocht en sjogge by it proses fan meitsjen.