Wat beweecht Tony Feitsma?

20 Juny 1999

Tony Feitsma (1928-2009), âld-professor Fryske taal en letterkunde wie striidber as it om Fryske oangelegenheden gie. Oer de rol fan de Fryske beweging giet se yn dit programma yn diskusje mei skriuwer Piter Boersma. Dit portret út 1999 is gearstald troch Gryt van Duinen.