Wetter sustainable

06 April 2008

Under de reek fan de heechste toer fan Fryslân binne de meiwurkers fan wettertechnologysk ynstitút Wetsus dei yn, dei út, dwaande mei ûndersyk nei wetterproblemen. Enerzjy, fersmoarging en suvering binne de sintrale begrippen. Programmamakker Evert van den Berg folge in tal projekten lykas it winnen fan enerzjy út it mingen fan swiet en sâlt wetter, en it ferwurkjen fan ôffalwetter yn in wenwyk fan Snits.