In wierheid as in ko

30 Maaie 2004

Hieltyd minder kij stean yn it lân. We hearre de foars en tsjins neffens fjouwer boeren: twa biologyske boeren dy't de kij weidzje litte en twa boeren dy't de kij op stâl hâlde. Ferskillende redenen spylje in rol: emoasje, jild, sûnens. Ek komt in gerslansaakkundige oan it wurd dy't ûndersyk dien hat nei de soarten gers en wat dat mei de molke docht. En we sjogge in keunstskilder dy't kij yn de greide skilderet.