Wrakken, skroat en skrot

17 Novimber 1996

We sjogge achter de skermen by de autosloperij. By demontaazjebedriuwen wurde de auto's útinoar helle en tal fan brûkbere ûnderdielen kinne wer brûkt wurde, oare stikken wurde ferneatige. Der is in goeie hannel yn de banne-yndustry.