Wurktiid TV: Reklamebuorden fan Sam Info

05 Oktober 1994

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it bedriuw Sam Info út Drachten. Se meitsje der grutte reklamebuorden, mar ek oare reklame-uteringen foar op buskes en bushokjes. Direkteur W. Samson en bedriuwslieder S. Zuidema fertelle oer it wurk, se ûntwerpe en drukke it sels.