Wurktiid TV: Kringloopwinkel

28 Septimber 1994

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer de 'werbrûkwinkel', oftewol kringloopwinkel. Stie earder de frijwilliger sintraal, no moat it produkt sintraal stean. Boppedat moat saakliker wurke wurde. R. Botma, koördinator werkbrûkwinkel, T. Durkstra, meiwurker winkel en R. Gramsma fan Wurkympuls fertelle oer dizze ûntwikkeling.