Wurktiid TV: WAO en keuringen

13 July 1994

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it arbeidsûngeskikt wêzen. Stêf-fersekeringsdokter J. Janssen, frou J. Land fan it Frysk WAO-beried en arbeidsûngeskikte Adriaan fertelle oer har wurk en ûnderfiningen en de nije regels fan de keuring.