Wurktiid TV: Teepriuwe by Douwe Egberts

06 April 1994

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering is dat Douwe Egberts op De Jouwer. Ynkeaper A. Koopmans, organoleptikus (beropsteepriuwer) A. Wuite en assistint 'monsterkamer' A. Dijksma fertelle oer har wurk.