Wynenerzjy: diskusjeprogramma mei foar- en tsjinstanners

14 Maaie 1995

Diskusjeprogramma yn De Gekroonde Roskam yn Arum û.l.f. Gryt van Duinen oer wynenerzjy. Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd oer dit alternatyf foar fossile brânstof. Yn de seal sitte boeren, omwenners, en minsken út de polityk.