In Yid yn Fryslân, in Fries yn Israel

07 Maaie 2000

We sjogge by de Joadske mienskip yn Ljouwert, fiering fan Pesach en Poerimfeest. En hearre fan Benno Troostwijk oer de skiednis, fan de Joadske skoalle en synagoge. Ies de Vries emigrearre út Fryslân nei Israel en fertelt oer syn libben dêr, as Joad fielt er him dêr thús. Ek sjogge we by in Joadsk begraafplak by Teakesyl en wat der oan argyf te finen is by it Ryksargyf en sjogge we by izerhannel Cohen, oprjochte yn 1868. Skriuwer Rink van der Velde fertelt oer syn tiid yn de kibboets. Syn dochter Wytske wennet dêr no.