30 Minuten literatuer: petear tusken Trinus Riemersma en Willem Abma

15 Jannewaris 1995

Twa Fryske skriuwers binne mei elkoar yn petear oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer. Trinus Riemersma debutearre yn 1964 mei 'Fabryk'. Hy krige dêr de Gysbert Japicxpriis foar en wie dêrmei de jongste Gysbert-winner. Oer syn roman 'Minskrotten-rotminsken' wie in soad opskuor. Syn masterwurk 'De reade bwarre' út 1992 skreau er yn syn eigen stavering. Willem Abma is ien fan de produktyfste skriuwers, hy publisearre earder ûnder de namme Daniël Daan.