ABD-sjoo 0203

19 Novimber 2002

De ABD-sjoo is in kwisprogramma foar basisskoallen presintearre troch Jan Arendz. Yn dizze ôflevering nimt de Trieme Beetstersweach it op tsjin de Twirre út Oerterp.