Alles foar Fryslân: weromsjen mei Henk Kroes

09 Desimber 2007

We sjogge mei Henk Kroes werom op de ferskillende funksjes dy't er dien hat mei argyfbylden dêr't er wat by fertelt. Hy waard berne yn Terkaple en groeide op, by en mei it wetter. Hy die de TU yn Delft en kaam by Provinsjale Wettersteat te wurkjen. Dêrnei wie Kroes wie 25 jier direkteur fan It Fryske Gea, yn dy tiid wie it bouwen fan It Wiid by Earnewâld in 'hot item'. Fansels is Kroes bekend fan de Alvestêdetocht, mar hy wie ek foarsitter fan de grutte Friezen-reüny Simmer 2000. En foar it goede doel hat er in hiel soad fytst, sa as nei Gana.