Amateurtoaniel: Wille en pretinsjes (diel 1)

03 April 1994

We sjogge by it amateurtoaniel yn Fryslân. Sa'n 130 selskippen binne lid fan it Boun Fryske Toanielselskippen (BFT), dy't yn it Frysk spylje. Faak wurdt inselde stik op meardere plakken opfierd. We sjogge by Harkjemar, fan De Harkema. Regisseur en spilers fertelle wêrom't se graach spylje. We sjogge by de repetysjes, achter de skermen en by de opfiering. Yn De Lawei wurdt ek repetearre mei it stik 'De fekke yn de fûke', nei Shakespeare, yn regy fan Thom van der Goot dy't deroer fertelt. Ek spilers Elske Roorda en Johan Thijsen fertelle oer har rol.