Asylsikers

09 Jannewaris 1994

We sjogge by tal fan frijwilligers dy't helpe by de opfang fan asylsikers. Yn Ljouwert helpt Baukje Huizinga mei it tolken fan Joegoslavyske flechtlingen dy't opfongen wurde by Burmania. Se ken de taal om't se sels yn dat lân wenne hat. Se helpt by kontakt mei ferskate ynstânsjes. Yn Drachten helpe Henk en Irmgard mei de opfang fan Somaliërs, ûnder oare mei it learen om te fytsen. Lammy Jelsma helpt al jierren mei de opfang yn har gemeente Skarsterlân. Sa fertelt in man út Etiopië syn ferhaal oan in klasse mei bern.