Das yn de natuer

13 Febrewaris 1994

Yn dit programma sjogge we dat de das útset wurdt yn de Fryske natuer yn de Tsjongerfallei, se libje yn boargen en dy kinne wol iuwenâld wêze. Om foar te kommen dat se deariden wurde, komme der ek dassetunnels. It Fryske Gea is dwaande om it gebiet by de Wielen, ûnder Ljouwert, om te wurkjen ta ien grut natuergebiet mei âlde biologyske wearden. Net elke boer is dêr like wiis mei dat boerelân omset wurdt ta natuerlân.