De arbeidersuniversiteit, de kweekskoalle

19 April 1998

De fêstiging fan de pabo yn Drachten (fan de NHL) moat slute, learlingen moatte tenei nei Ljouwert. We hearre de learlingen fan no, se ha bewust keazen foar in lytse skoalle. En we dûke de skiednis yn, doe't it de rykskweekskoalle wie, foarrinner fan de PA. Twa âld-ûnderwizers fertelle oer har ûnderfiningen en we hearre oer de skiednis fan de kweek yn Drachten en dy fan It Hearrenfean dy't al earder slute moast. By reünys fan beide opliedingen treffe âld-learlingen inoar.