De Fryske Sokrates (diel 1)

16 Septimber 2001

Frans Hemsterhuis (1721-1790) fan Frjentsjer wie in filosoof, en like grut as Erasmus en Spinoza. Kenners en ûndersikers fertelle oer syn libben, wurk en betsjutting. Syn heit wie heechlearaar Gryksk oan de Frjentsjerter universiteit.