De grins ferlein

10 Oktober 1993

Yn dit programma sjogge we werom op de rebûlje dy't der wie foar de ferheging fan de besteande dyk tusken Holwert en Swarte Haan. Oanlieding wie it deltaplan dat betocht is nei de wettersneedramp yn 1953, dêr sjogge we ek argyfbylden fan.Dêr is 17 jier oer diskusjearre, de belangen fan natuer en lânbou botsten. Ek sjogge we argyfbylden fan de kwestje Surch, doe't yn 1976 by stoarm en heech wetter gatten yn de dyk slein wienen en bewenners har ûnfeilich fielden.