De nije Grand Tour, diel ien

15 Oktober 2004

Yn it heger ûnderwiis nimt de ynternasjonalisearring ta. De CHN (kristlike hegeskoalle) yn Ljouwert hat as iennige oplieding njonkenfêstigingen yn it bûtenlân. Yn twa programma's folgje we in tal studinten by har ferbliuw yn Súd-Afrika. Yn diel ien folgje we Tjitske Bouma, dy't de hegere hotelskoalle docht, pabostudinte Inger van Til en SPH-studinte Alijanna Beijert.