De Nije Skoalle 1: Testen

07 Jannewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De earste útstjoering giet oer testen. De bern fan in basisskoalle yn Snits lizze út wat sy fan toetsen fine en wat it nut dêrfan is.