De Nije Skoalle 5: KMBO

04 Febrewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De fyfde útstjoering giet oer it KMBO. It koart middelber beropsûnderwiis is in oplieding mei in soad praktyk foar de jongeren dy’t klear binne mei de LTS, mar net goed genôch binne foar it MTS oft noch net wurkje wolle.