De Nije Skoalle 2: Brêgeklasse en middenskoalle

14 Jannewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De twadde útstjoering giet oer de brêgeklasse en de middenskoalle. Troch ferskate ynterviews mei rektoaren, leararen en oare saakkundigen wurdt der ynsicht jûn yn dizze twa skoallen.