De Nije Skoalle 3: MAVO, HAVO, Atheneum

14 Jannewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De tredde útstjoering giet oer de MAVO, HAVO en Atheneum. Nei de brêgeklassen of middenskoalle moatte de bern in kar meitsje foar de MAVO, HAVO of it Atheneum. Wat dizze opliedingen krekt ynhâlde wurdt útlein troch in tal fan saakkundigen op dit gebiet.