De Nije Skoalle 4: LBO en MBO

28 Jannewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De fjirde útstjoering giet oer it LBO en MBO. As de bern in kar makke hawwe foar de MAVO, dan kinne se dêrnei trochgean op it leger of middelber beropsûnderwiis. Ferskate rektoaren, leararen en oare saakkundigen fertelle oer dizze opliedings.