De otter komt werom

18 Febrewaris 2001

Yn 1988 ferdwûn de otter yn Fryslân en mei in yntinsyf werstelplan wurdt besocht it bist werom te krijen. Belutsen partijen lykas It Fryske Gea fertelle oer wat der allegear oan foarôfgien is, om it leefgebiet foar de otter better te meitsjen. Yn de Alde Feanen is lân ûnder wetter set en der binne passaazjes oanlein by de dyk. De otters krije in stjoerder mei sa't se folge wurde kinne. Yn otterpark Aqualutra sjogge we by de otters.