De striid om it minimum: portret fan in wao'er

23 Maart 1997

De Wâlden is fan âlds in streek mei in soad earmoede en in hege wurkleazens. Noch altyd ha minsken yn de gemeente Achtkarspelen gemiddeld minder te besteegjen as op oare plakken. Boadzer en Tjits Bruining fertelle har ferhaal, se ha it net breed. Boadzer wie earder strjitmakker, krige letter wurk as konsjerzje op in skoalle mar ferlear syn baan troch besunigings. Hy is foar in part arbeidsûngeskikt ferklearre en no driget wer in koarting. In beswier is oantekene. Ek minsken fan ynstânsjes en de wethâlder komme oan bod.