De swetten ferlizze

26 Novimber 1995

Yn dit programma sjogge we by fjouwer famyljes dy't om ferskillende redenen ferhúzje, soms nei in oar plak yn Fryslân, soms nei in oar lân. Geertje Bouman-Dijkstra hat 18 jier op Flylân wenne mar ferhuzet no nei de wâl. Skipper Allard Syperda is dwaande om syn skip klear te meitsjen foar in wrâldreis mei syn frou. En Albert Crestian hat fjouwer yn Fryslân wenne mar stiet op it punt werom te gean nei Bonêre en de famylje Poortinga hat in boerebedriuw kocht yn Dútslân en emigrearret dus.