De Wieringermar ûnder wetter

04 Maaie 2008

Op 17 april 1945 waard yn opdracht fan de Dútsers de dyk om de Wieringermarpolder hinne trochstutsen en oerstreamden alle lân en pleatsen fan de polder dy't yn 1930 yn kultuer brocht wie. Trije mannen sjogge werom op dy tiid: Sytze Faber, Tjeerd Veenstra en Broer Holtrop. De skiednis fan de polder, de oerstreaming en de weropbou komt oan bod mei argyfbyld ek.