Duorsume enerzjy

26 Maart 2006

Oer net al te lange tiid reitsje de fossile brânstoffen op, dus wurdt sjoen nei alternativen lykas wyn- en sinne-enerzjy. Oerheden sille dat oppakke moatte, Twadde Keamerlid Diederik Samsom komt oan it wurd, lykas deputearre Bertus Mulder en wethâlder Marga Waanders en miljeudeskundige Bouwe de Boer. We sjogge by bedriuwen dy't sykje nei oare foarmen om enerzjy op te wekken, lykas by Nij Bosma Zathe (út keunstdong) en by Wetsus (út oergong fan sâlt nei swiet wetter) en by frachtweinen dy't op koalsiedoalje ride. Ek heechlearaar duorsume technology Wubbo Ockels komt oan it wurd.