Enerzjy yn wyn

28 Septimber 2003

Foar- en tsjinstanners fan wynmûnen komme oan it wurd. Tsjinstanners ha noed oer de oantaasting fan it lânskip en de oerlêst, foarstanners wolle skjinne enerzjy en it smyt wat op. Yn Sibrandahûs is mei sukses fûl protestearre tsjin ferskate plannen, mar de relaasje mei de buorlju waard net better. Yn Boazum hat in boer ien mûne pleatst, de buorlju goed 200 meter fierderop ha oerlêst. Ek in heechlearaar komt oan it wurd, krekt as de polityk en de projektûntwikkeler.