Fiskje

14 Septimber 1997

We sjogge by ferskate foarmen fan fiskjen: binnenfiskers op iel mei fûken, lykas Halbe Elsinga op de Alde Feanen of stroom, lykas Klaas Poelman en Leo Kloosterman by Snits. We sjogge by twa ielkwekerijen, ien op IPC Dier yn Oentsjerk en in profesjonele yn Tsjom en by de mokselfiskers op de Waadsee dy't allegear har eigen gebiet hawwe.