Fiskje yn troebel wetter

22 Maaie 2005

Dokumintêre oer it tebekrinnen fan de fiskstân fan iel en snoekbears. Yn 2005 wiene der yn Fryslân noch 20 binnenfiskers dy't op iel fisken. Fan de 90.000 sportfiskers fisken 4000 op snoekbears. De snoekbears- en ielstân is dêrtroch sterk achterút rûn. Streuperij wurdt as wichtichste oarsaak sjoen.