Friezen yn in wrâldstêd

26 Oktober 2003

We sjogge by de Fryske krite yn Amsterdam dy't 65 jier bestiet, se ha in feestjûn mei Teake van der Meer. Tal fan Friezen gienen nei de grutte stêd Amsterdam, ûnder oare om wurk te finen. Histoarikus Frank Suurenbroek fertelt deroer en der is in soad argyfmateriaal te sjen. Twa Friezen om utens dogge har ferhaal: akteur Hilbert Dijkstra (dy't ek by Tryater spilet) en Tryntsje Hemstra dy't as ferpleechkundige nei de stêd kaam. Hoe is de oergong foar har en hoe Frysk fiele se har?