Froulju ha de foargong

24 April 1994

Yn dit programma sjogge we trije portretten fan trije froulju yn de tsjerklike wrâld. Alie de Lange is pastor yn de katolike Bonifatiustsjerke yn Ljouwert, Rieny de Ruiter is Heilsoldate (Leger des Heils) yn Harns en Corry Nicolay is dûmny yn de herfoarme gemeente Arum/Kimswert. We sjogge de froulju oan it foargean yn de gemeente yn de mis/tsjinst en se fertelle oer har ropping en missy.