In Fryske file: ferkearsproblemen fan Ljouwert

04 Febrewaris 2001

Yn en om Ljouwert rint it ferkear geregeld fêst. Tal fan saakkundigen bûge har oer it probleem en we sjogge yn de praktyk wêr't ferkearsdielnimmers, lykas taksy- en bussjauffeurs tsjinoan rinne. De files kostje it bedriuwslibben in soad jild. In heak om Ljouwert soe de problemen oplosse sadat ferkear net mear troch de stêd hoecht. It iepenbier ferfier komt oan de oarder en we folgje Ypke Gietema yn syn syktocht om by it provinsjehûs te kommen.