Fryske suvelkoöperaasjes: no sil de bûter jild jilde

21 Maaie 2000

Hie Fryslân earder 150 suvelfabriken, de earste wie yn 1879 yn Feanwâlden, no binne der noch twa grutte suvelkonserns, wêrfan Friesland Coberco Dairy Foods mei 16.000 boeren as oandielhâlder. Yn de rin fan de tiid moasten tal fan suvelfabriken slute en kamen skaalfergrutting en fúzjes op. Eardere direkteuren, melkfeehâlders en wurknimmers fertelle oer de skiednis en de feroaringen. Ek is in soad argyfbyld te sjen.