Fryslân Dwerstroch 0101: Fan it Waad ôf

23 Augustus 1996

Fryslân Dwerstroch is in programma fan skoaltelefyzje. Karin de Jong rint dwerstroch de provinsje, fan noardeast nei súdwest. Yn diel ien begjint se op it Waad en fertelt se oer eb en floed, de fûgels, seehûnen en skulpen. Dan giet se fierder oer de seedyk dêr't skiep rinne. Se praat mei ien dy't skieppetsiis makket. Fierder op har tocht sjocht se terpen en sjocht se by in mûnder.