Fryslân Dwerstroch 0104: Greidhoeke

14 Maart 1997

Fryslân Dwerstroch is in programma fan skoaltelefyzje. Karin de Jong rint dwerstroch de provinsje, fan noardeast nei súdwest. Yn diel fjouwer rint se troch de Greidhoeke. Dêr binne in soad boeren mei kij. Se fertelt oer it boerebedriuw, dat boeren (keunst)dong oer it lân struie, gers meane en se leit út wat kuil is. Ek sjogge we by it melken en hoe't tsiis makke wurdt yn it fabryk. En Fryske hynders en aaisykje komme ek oan de oarder.