Fryslân Dwerstroch 0102: Troch de bou

20 Septimber 1996

Fryslân Dwerstroch is in programma fan skoaltelefyzje. Karin de Jong rint dwerstroch de provinsje, fan noardeast nei súdwest. Yn diel twa rint se troch de bouhoeke, dêr't troch de fruchtbere klaai gewaaksen ferboud wurde, lykas sûkerbiten en ierappels. We sjogge hoe't sûker makke wurdt út in sûkerbyt. By de tinkstien fan it eardere kleaster Klaarkamp by Rinsumageast fertelt se oer dat kleaster, se is by Burdaard, by de terp fan Hegebeintum en by de PC.