Fryslân Dwerstroch 0105: Lâns de Marren

18 April 1997

Fryslân Dwerstroch is in programma fan skoaltelefyzje. Karin de Jong rint dwerstroch de provinsje, fan noardeast nei súdwest. Yn diel fiif giet it oer de grutte Fryske marren, lykas de Snitser Mar en de Fluezen. Dat lûkt in soad toeristen, en by de plakken oan it wetter fertsjinje in soad minsken har jild yn de toeristyske sektor. We sjogge by it Hooglandgemaal yn Starum en Karin leit út watfoar type pleatsen oft der binne en se praat mei fierljepper Rimmer Abma.